អៀ​ សុខហៀង: ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបៗ តំលៃសមរម្យ មានគុណភាពខ្ពស់ និងមានការធានាត្រឹមត្រូវពីបណ្តាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុក ។
Mobile Phone
Accessories
Popular Phone
Galaxy Star Plus S7262
102$
iPhone 5s Gold
725$
Secondhand phone
IPhone 5 White Color
95-99%
500$
iPhone 4 16GB
95%
245$
Visitor Statistics
» 6 Online
» 121 Today
» 471 Yesterday
» 1892 Week
» 7918 Month
» 55819 Year
» 56108 Total
Record: 742 (07.02.2014)
Apple
Galaxy S5
Warrenty 1 year Free Samsung King Stone
700$
16G=664$,
iPad mini 2
16G=608$
608$
iPad Air WiFi
480$
iPhone 5C
530$
16G=595$
Samsung
Galaxy Note 3 Gold
100% new Warranty 1 year
635$
Galaxy Grand 2
Warranty 1 year
308$
ប័ណ្ណធានា
102$
Samsung Galaxy Note 3 N900
617$
Galaxy Gear
257$
Galaxy Note 3 Sim II
775$
Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)
ប័ណ្ណធានា
546$
Nokia
108 Dual SIM
ប័ណ្ណធានា
35$
107 Dual SIM
ប័ណ្ណធានា
30$
Nokia 515
ប័ណ្ណធានា
155$
Nokia 208
ប័ណ្ណធានា
208$
Lumia 925
ធានា=427$
427$
Lumia 1020
ប័ណ្ណធានា
750$
Lumia 625
ប័ណ្ណធានា
237$
LG
LG GPro Lite Dual Sim
ប័ណ្ណធានា
322$
LG G2
ប័ណ្ណធានា
535$
LG Optimus G Pro
ប័ណ្ណធានា
457$
LG Optimus GE975
ប័ណ្ណធានា
360$
LG Optimus VuII F200
ប័ណ្ណធានា
225$
LG Optimus L5 II
ប័ណ្ណធានា
183$
LG Optimus LIII
113$
Sony
Xperia M Sim II
205$
Xperia C sim2
ធានា=255$
245$
Xperia Z Ultra
ធានា=482$
452$
Xperia ZR
ធានា=415
356$
ធានា=218$
575$
Tablet Z
ប័ណ្ណធានា
640$