អៀ​ សុខហៀង: ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបៗ តំលៃសមរម្យ មានគុណភាពខ្ពស់ និងមានការធានាត្រឹមត្រូវពីបណ្តាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុក ។
Mobile Phone
Accessories
Popular Phone
Galaxy Star Plus S7262
102$
iPhone 5s Gold
725$
Secondhand phone
IPhone 5 White Color
95-99%
500$
iPhone 4 16GB
95%
245$
Visitor Statistics
» 6 Online
» 149 Today
» 447 Yesterday
» 2317 Week
» 596 Month
» 106577 Year
» 106866 Total
Record: 742 (07.02.2014)
Apple
Galaxy S5
Free Smart Sim Special number
610$
Free Screen , Free Games and Programs
646$
iPad mini I
32GB
412$
iPad Air WiFi
475$
iPhone 5C
485$
16G=585$
Samsung
Galaxy S3 Neo
310$
Galaxy S Duos 2 S7582
140$
Galaxy Note 3 Neo
1 Year warranty with Khmer
399$
Galaxy Note Pro 12.2 inch
1 Year warranty with Khmer
755$
Galaxy Note 3
100% new Warranty 1 year
535$
Galaxy Grand 2
Warranty 1 year
288$
ប័ណ្ណធានា
91$
Nokia
108 Dual SIM
ប័ណ្ណធានា
35$
107 Dual SIM
ប័ណ្ណធានា
30$
Nokia 515
ប័ណ្ណធានា
155$
Nokia 208
ប័ណ្ណធានា
208$
Lumia 925
ធានា=427$
427$
Lumia 1020
ប័ណ្ណធានា
750$
Lumia 625
ប័ណ្ណធានា
237$
LG
LG GPro Lite Dual Sim
ប័ណ្ណធានា
322$
LG G2
ប័ណ្ណធានា
535$
LG Optimus G Pro
ប័ណ្ណធានា
457$
LG Optimus GE975
ប័ណ្ណធានា
360$
LG Optimus VuII F200
ប័ណ្ណធានា
225$
LG Optimus L5 II
ប័ណ្ណធានា
183$
LG Optimus LIII
113$
Sony
Xperia M Sim II
205$
Xperia C sim2
ធានា=255$
245$
Xperia Z Ultra
ធានា=482$
452$
Xperia ZR
ធានា=415
356$
ធានា=218$
575$
Tablet Z
ប័ណ្ណធានា
640$